Mở vị trí

Mở vị trí

Chúng tôi phát triển và phát triển đội ngũ của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta cần nhân viên mới. Kiểm tra vị trí và nếu cô nghĩ rằng bạn có thể đóng một hoặc vài vị trí, chắc chắn gửi email cho chúng tôi...

Yêu cầu Kiến thức của MSSQL, ASP.NET. Một danh mục đầu tư của chúng tôi làm việc.

Nhà văn

Yêu cầu: kỹ Năng viết tài liệu tham khảo các văn bản. Danh mục đầu tư.

Tiếp

Yêu cầu: danh Mục đầu tư của công việc.

Quản lý của bộ Phận bán hàng

Yêu Cầu: Kinh Nghiệm.

Quản lý hỗ trợ kỹ thuật

Yêu cầu Kiến thức của chúng tôi, các chương trình và các chi tiết của họ.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đóng một hoặc vài vị trí, chắc chắn gửi email cho chúng tôi...