Lối vào XMailer

Окно входа в систему XMailer 3.0

Trong cửa sổ này, bạn sẽ được nhắc nhở để nhập vào một tên và mật khẩu trong hệ thống. Nếu bạn đã nhập vào tất cả các dữ liệu bạn sẽ thấy Chính cửa sổ.

Nếu bạn không được đăng ký với XMailer, nhấn "đăng Ký" và hoàn thành các thủ tục

Nếu bạn không nhớ của nhập thông tin trong XMailer, nhấn "quên mật khẩu" và nhập tên và địa chỉ e-mail cung cấp trong đăng ký. Sau khi các thủ tục truy cập phục hồi và được nhận vào email của chữ với các chi tiết đăng nhập bạn có thể nhập lại.