Thay thế các tài liệu tham khảo в рассылке

Chính cửa sổ XMailer 3.0

Nếu email của bạn đã có một hoạt động liên kết bạn có thể sử dụng sự thay thế các tài liệu tham khảo để ngăn chặn email của bạn trong thư.

Các thuật toán của phương pháp này rất đơn giản: bạn nhấn vào một liên kết đến thay thế, làm một danh sách của các liên kết mà thay thế hiện tại, tài liệu tham khảo và vào thời điểm của gửi thư XMailer tự động làm cho sự thay thế các tài liệu tham khảo đến liên kết từ danh sách để giả mạo.

Để thuận tiện, lúc đầu của cửa sổ là 10 các dịch vụ khuyến khích thay thế các tài liệu tham khảo. Nhưng bạn có thể sử dụng dịch vụ của họ.

Để sử dụng thay đổi, chắc chắn để kích hoạt các mục trong tương ứng Rácе hoặc, ở các cửa sổ.