Tạp chí phân phối

Tạp chí phân phối XMailer 3.0

Tạp chí phân phối содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Gửi - nỗ lực thành công của gửi thư và kiểm tra thư
  • Lỗi - không gửi các văn bản của các lỗi
  • Chương trình các sự kiện - những sự kiện khác, như tạm dừng hoặc bắt đầu gửi thư

Các chức năng khác:

  • Tiết kiệm được đăng - tiết kiệm nhật ký của sự phân bố trong một tập riêng
  • Rõ ràng - rõ ràng đăng nhập từ cửa sổ, nhưng những sự kiện có lưu trong bộ nhớ. Sau khi hoàn thành các chương trình không duy trì nhật ký, tất cả là mất mãi mãi!

Khi bạn chọn "Lỗi", tab trở nên có sẵn ở phần "Giải mã lỗi". Này phụ trợ phần tạo ra để giải thích lỗi và để trợ giúp trong việc giải quyết các vấn đề. Đọc nhiều ở đây