Cơ sở địa chỉ email

База адресов XMailer 3.0

Trong cửa sổ này, bạn có thể tải về những người nhận của chúng tôi từ cơ sở dữ liệu của tổ chức.
Này, bạn cần phải chọn, thành phố của sự quan tâm, cũng như thú vị đề.

Chúng tôi giữ các cơ sở dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi, và vì vậy, bạn nhận chỉ nhận thực tế.

Chú ý: mặc dù sự liên quan cao của sở dữ liệu của địa chỉ liên lạc cho một gửi thư, chúng ta đề nghị trước khi mỗi gửi thư để sử dụng checker địa chỉ e-mail được nhúng trong XMailer 3.0. Đọc nhiều ở đây.