Chức năng cơ bản XDomains v2.0

    XDomains - được tạo ra để tìm kiếm tên miền đã đăng ký đó đã bị bỏ hoang bởi chủ sở hữu.
    Như vậy miền có thể liên kết của họ lưu trữ và sử dụng nó như là của bạn hoàn toàn miễn phí!
    Bằng cách này, để liên kết những miền trực tiếp ở XDomains.

Miền tìm kiếm lọc

Một bộ lọc cho tất cả dịp. Nhanh đa luồng tìm kiếm tên miền đã đăng ký với công việc tìm kiếm.

Lọc bởi RĂNG/PR

Tìm và giữ chỉ tin tưởng vào lĩnh vực, và một module để xác định trọng lượng miền sẽ giúp trong chuyện này.

Tìm kiếm bỏ rơi miền

Đa luồng kiểm tra của các lực của sẽ tìm hồ sơ, để nhanh chóng tìm thấy bị bỏ rơi miền để ràng buộc để lưu trữ của Bạn.

XDomains tải v2.0

Có thể truy cập bất tận nguồn tài nguyên của miền miễn phí.