توابع اساسی XDomains v2.0

    XDomains - ایجاد شده برای جستجوی دامنه ثبت شده است که رها شده است توسط صاحبان.
    این حوزه می تواند با اتصال به میزبانی و استفاده از آن به عنوان خود را کاملا رایگان!
    ضمنا به لینک دامنه به طور مستقیم در XDomains.

دامنه جستجو و فیلتر

مجموعه ای از فیلتر برای همه موارد. سریع چند رشته ای جستجو دامنه های ثبت شده با معیارهای جستجوی کار.

فیلتر توسط TCI/روابط عمومی

پیدا کردن و نگه داشتن تنها اعتماد دامنه و ساخته شده است در ماژول برای تعیین وزن دامنه در این کمک خواهد کرد.

جستجو برای رها دامنه

چند رشته ای بررسی اعتبار رکوردهای DNS به سرعت پیدا کردن رها دامنه برای اتصال به میزبانی خود را.

XDomains دانلود v2.0

دسترسی به یک منبع بی پایان از دامنه رایگان.