پوزیشن های باز

پوزیشن های باز

ما رشد می کنند و رشد تیم ما. بنابراین ما نیاز به کارکنان جدید. بررسي فايلهاي باز جای خالی و اگر شما فکر می کنم که شما می توانید یک یا چند موقعیت حتما ایمیل ما...

مورد نیاز: دانش MSSQL ASP.NET. یک نمونه از کار ما.

نویسنده

مورد نیاز: مهارت های نوشتن متون مرجع. نمونه کارها.

بازاریاب

مورد نیاز: نمونه کارها از کار.

مدیر بخش فروش

مورد نیاز: تجربه.

مدیر پشتیبانی فنی

مورد نیاز: آگاهی از برنامه های ما و اطلاعات مربوط به آنها.

اگر شما فکر می کنم که شما می توانید یک یا چند موقعیت حتما ایمیل ما...