ویرایشگر XMailer 3.0

ویرایشگر XMailer 3.0

موضوع ویرایشگر استفاده می شود برای ایجاد و ویرایش فهرست موضوعات.

  • لیست جدید - جدید ایجاد لیست و حذف
  • صرفه جویی - صرفه جویی در لیست در یک فایل جداگانه
  • بار - بار لیستی از یک فایل جداگانه
  • تولید از متن نامه نسل از طرح در متن نامه
  • این نسل از کلیدی کلمه کلیدی از generirovanie متن. ادامه مطلب در اینجا