Chính cửa sổ XMailer 3.0

Chính cửa sổ XMailer 3.0

Sau khi nhập XMailer, bạn sẽ thấy những làm việc chính cửa sổ của chương trình. Ở đây, bạn tạo ra và chỉnh sửa bản tin của bạn.