پنجره اصلی XMailer 3.0

پنجره اصلی XMailer 3.0

پس از ورود XMailer شما را ببینید اصلی کار پنجره از برنامه است. در اینجا شما ایجاد و ویرایش خبرنامه خود را.