جایگزینی منابع в рассылке

پنجره اصلی XMailer 3.0

اگر ایمیل شما لینک فعال شما می توانید با استفاده از جایگزینی منابع برای جلوگیری از ایمیل های خود را در دادن.

الگوریتم این روش ساده است: شما با کلیک بر روی یک لینک به جای یک لیست از لینک ها که جای مرجع فعلی و در زمان پستی XMailer به طور خودکار باعث می شود جایگزینی منابع به لینک از لیست به کلاه برداری.

برای راحتی در بالای پنجره ها 10 توصیه می شود خدمات جایگزینی منابع است. اما شما می توانید با استفاده از خدمات خود را.

برای استفاده از جایگزینی منابع مطمئن شوید که برای فعال کردن این مسئول در مورد کاسپراسکایе یا در پنجره.