Сэтгүүл түгээх

Сэтгүүл түгээх XMailer 3.0

Сэтгүүл түгээх содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Илгээсэн амжилттай оролдлого илгээх захидал, туршилтын шуудангийн
  • Алдаа дутагдал илгээж, текст алдаа
  • Хөтөлбөрийн үйл явдал - бусад үйл явдал, зэрэг завсарлага эхлэх, эсвэл захидлын

Бусад чиг үүрэг:

  • Save log - save бүртгэлийн хуваарилалт тусдаа файл
  • Clear - тодорхой бүртгэлийн оруулгууд нь нэвтрэх цонх, харин үйл явдал хадгалагдаж байдаг санах ой. Дараа дуусах хөтөлбөр биш, хадгалах нэвтэрч, бүх оруулгууд нь үүрд алдсан байна!

Хэрэв та сонгох "Алдаа" таб болж байгаа хэсэг нь "тайлан уншиж Сурснаар алдаа". Энэ туслах хэсэг, бий тайлбарлах, алдаа үзүүлэх тусламж шийдвэрлэх асуудал. Read more энд