മാസിക വിതരണം

മാസിക വിതരണം XMailer 3.0

മാസിക വിതരണം содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • അയച്ചു - വിജയകരമായ ശ്രമം of sending letters and test mailings
  • പിശക് - failure to send the text of the error
  • പ്രോഗ്രാം events - മറ്റ് ഇവന്റുകൾ, ഇത്തരം പോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിംഗ് തുടക്കം

മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

  • Save log - save the log of the distribution ഒരു പ്രത്യേക ഫയല്
  • Clear - clear the log entries from the log window. പക്ഷേ, events are stored in memory. After the completion of the program for not maintaining the log, all entries are lost forever!

When you select the "Errors" ടാബ് മാറുന്നു. ലഭ്യമായ വിഭാഗം "ഡീകോഡുചെയ്യുന്നതിനായുള്ള പിശക്". ഈ സഹായ വിഭാഗം, created to explain the errors and to aid in solving problems. Read more ഇവിടെ