مجله توزیع

مجله توزیع XMailer 3.0

مجله توزیع содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • ارسال - تلاش موفق از ارسال نامه و تست پستها
  • خطا - عدم ارسال متن خطا
  • برنامه رویدادهای - رویدادهای دیگر مانند توقف و یا شروع پستی

توابع دیگر:

  • صرفه جویی در ورود به سیستم - صرفه جویی در ورود به سیستم توزیع در یک فایل جداگانه
  • پاک کردن - پاک کردن log entries از ورود پنجره اما وقایع ذخیره شده در حافظه است. پس از اتمام این برنامه برای حفظ ورود به سیستم تمام نوشته های از دست رفته برای همیشه لطفا برای!

هنگامی که شما انتخاب کنید "اشتباهات" تب در دسترس می شود در بخش "رمز گشایی خطا". این کمکی بخش ایجاد شده برای توضیح خطاها و برای کمک به حل مشکلات است. ادامه مطلب در اینجا