Những tên phát

Tạo ra các tên в XMailer 3.0

Một chức năng tạo ra tên là thuận tiện, nếu cậu cần một danh sách lớn của người gửi với một giả của một người tên.

  • Số yêu cầu - số tạo ra tên
  • Giới giới của những tên tạo ra
  • Đặt - lệnh của họ và tên trong tạo ra tên
  • Thế hệ - bắt đầu quá trình tạo theo cài đặt ở trên