പേര് ജനറേറ്റർ

സൃഷ്ടിക്കുന്നു പേരുകൾ в XMailer 3.0

A function of generating പേരുകൾ ഉള്ളിടത്തോളം if you need a large list of senders with an imitation of a person ' s name.

  • Required number - the number of generated പേരുകൾ
  • സ്ത്രീ - ലിംഗ of the generated പേര്
  • Order - the order of name and കുലനാമം in the generated പേരുകൾ
  • തലമുറ - തുടങ്ങുന്ന തലമുറ പ്രക്രിയ according to the above settings