نام ژنراتور

ایجاد نام в XMailer 3.0

یک تابع تولید نام مناسب است اگر شما نیاز به یک لیست بزرگ از فرستندگان با تقلید از نام یک شخص.

  • تعداد مورد نیاز - تعداد تولید شده نام
  • جنس - جنسیتی از تولید نام
  • سفارش - سفارش نام و نام خانوادگی در تولید نام
  • نسل - شروع فرایند تولید با توجه به تنظیمات فوق