உருப்படியை ஆசிரியர்

உருப்படியை ஆசிரியர் XMailer 3.0

உருப்படியை ஆசிரியர் - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • புதிய பட்டியலை உருவாக்க புதிய பட்டியல் மற்றும் நீக்க பழைய பட்டியல்
  • ஏற்றம் - ஏற்றம் பட்டியலில் இருந்து கோப்பு
  • Save - சேமிக்கிறது பட்டியலில் ஒரு கோப்பு
  • பெயர்கள் ஒரு பட்டியல் பெயர் ஜெனரேட்டர். மேலும் படிக்க இங்கே