यो वस्तु सम्पादक

यो वस्तु सम्पादक XMailer 3.0

यो वस्तु सम्पादक - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • नयाँ सूची बनाउन नयाँ सूची र मेट्न पुरानो सूची
  • लोड - लोड सूची देखि फाइल
  • Save - बचत सूची गर्न, एक फाइल
  • एक सूची को नाम - नाम साधारण छ । Read more यहाँ