ویرایشگر گیرنده

ویرایشگر گیرنده XMailer 3.0

ویرایشگر گیرنده предназначен для создания нового получателя, так и редактирования уже существующего. Также для آدرس تایید در وجود.

  • ایمیل - آدرس ایمیل گیرنده
  • نام و نام خانوادگی - رشته معمولا استفاده می شود برای نام گیرنده
  • این سایت یک میدان است که به طور معمول استفاده می شود برای وارد کردن اطلاعات در مورد سایت گیرنده
  • Field1 یک زمینه دلخواه استفاده در اختیار
  • Field2 یک زمینه دلخواه استفاده در اختیار
  • بررسی آدرس - بررسی زمان آدرس گیرنده وجود داشته باشد. یک ابزار اضافی. ادامه مطلب در اینجا.