Máy tính phân phối

Phạm vi của chương trình của khối lượng cơ sở của người nhận

Chỉ định lượng Của cơ sở của người nhận: người nhận

Để có được kết quả, nhập kích thước của cơ sở dữ liệu của người...