ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵੰਡ

ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਰਤਾ

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ: ਕਰਤਾ

ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਓ, ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ...