क्यालकुलेटर वितरण

सीमा कार्यक्रम को लागि आफ्नो मात्रा आधार प्रापकको

निर्दिष्ट राशि को आफ्नो आधार को प्रापक: प्रापकलाई

परिणाम प्राप्त गर्न, प्रवेश को आकार को डेटाबेस प्रापकलाई...