පදනම විද්යුත් තැපැල් ලිපින

База адресов XMailer 3.0

මෙම කවුළුව තුළ ඔබ බාගත කල හැකිය ලාභීන් සිට අපේ දත්ත සමුදාය සංවිධාන.
මේ සඳහා ඔබ තෝරා ගැනීමට අවශ්ය නගරය පොලී, මෙන්ම රසවත් මාතෘකා.

පසු මෙම පියවර, බොත්තම සක්රීය වනු ඇත -

මාරු කිරීමට බාගත ලිපිනය, ක්ලික් කරන්න

අපි දිගටම මෙම දත්ත අපගේ පද්ධතිය සහ ඔබ ලබා ගන්න නිසා පමණක් සැබෑ ලාභීන්.

සටහන: ඉහළ වුවද අදාළ දත්ත සබඳතා සඳහා තැපැල්, අපි නිර්දේශිත පෙර එක් එක් තැපැල් භාවිතා කිරීමට අරඹන්න ඊ-මේල් ලිපින තුළ ගිල්ලවා ඇත XMailer 3.0. තව දුරටත් කියවන්න මෙන්න.