ബേസ് ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ

База адресов XMailer 3.0

In this window you can download the recipients from our database of സംഘടനകൾ.
For this, you need to select the city of interest, as well as interesting headings.

ശേഷം, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ, the button will be enabled -

കൈമാറ്റം downloaded വിലാസം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

We keep the ഡാറ്റാബേസുകൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേടുക മാത്രമേ യഥാർത്ഥ recipients.

കുറിപ്പ്: ഉണ്ടായിട്ടും high പ്രസക്തി ഡേറ്റാബെയിസുകൾ, ബന്ധങ്ങൾ ഒരു മെയിലിങ്, ഞങ്ങൾ ശുപാർശ മുമ്പ് ഓരോ മെയിലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ checker e-mail addresses that are embedded in XMailer 3.0. Read more ഇവിടെ.