Tải về các tài khoản

Tải về các tài khoản XMailer 3.0

Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi cung cấp cho chúng tôi sử dụng với cơ sở dữ liệu tài khoản sẵn sàng cho tải.

Phù hợp với tài khoản của Bạn, bạn có tài khoản trong giới hạn.

Nếu bạn đã đến giới hạn, xin liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật để tăng giới hạn.

Cho tài khoản nhận, hãy chọn cần lĩnh vực tài khoản và nếu họ có sẵn trong cơ sở dữ liệu cho tải, chỉ cần bấm nút "Download".

Đã tải về tại thời điểm này các tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy trong danh sách trên bên phải.

Важно: даже отменив скачивание, после получения, вы все равно уменьшили Ваш лимит на количество полученных аккаунтов, отменить это действие нельзя. Tài khoản предоставляются одному пользователю. Это означает, что скачав аккаунты, только вы сможете ими пользоваться.